Informacja dla turystów

Muzeum Ziemi Wiśnickiej informuje, że od dnia 27.07.2015 r. wprowadza się opłatę za zwiedzanie krypty grobowej Lubomirskich w cenie 2 zł od osoby.

 Nowy Wiśnicz 21.07.2015 r.

MZW.271.1.2015.PN
( ZNAK SPRAWY)

Muzeum Ziemi Wiśnickiej
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Wykonanie ochrony fizycznej Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo-zachodniej w Starym Wiśniczu

I. Opis przedmiotu propozycji cenowej:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ochrony fizycznej osobami- pracownikami ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie mienia (Dz. U. 2005r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo- zachodniej w Stary Wiśniczu.
W skład Zespołu Zamkowego objętego ochroną wchodzą:
a) zamek o kubaturze 32.700 m3, w którym znajdują się 2 pomieszczenia magazynowe oraz 6 sal ekspozycyjnych, które wymagają szczególnej ochrony,
b) hotel w kurtynie południowo- zachodniej o kubaturze 16. 975 m3,
c) bastion północny o kubaturze 6. 168 m3, w skład którego wchodzą 4 pomieszczenia administracyjne, sala ekspozycyjna, archiwum, na I piętrze 3 pokoje gościnne,
d) kurtyna północno- wschodnia o kubaturze 4. 550 m3,
e) teren o powierzchni 3,5 ha- oświetlony i ogrodzony murem kamiennym
2. Ochrona będzie wykonywana całodobowo w liczbie osób- 1.
3. Osoby wykonujące ochronę przedmiot zamówienia nie muszą posiadać licencji pracownika ochrony.
4. Szacunkowa ilość godzin przewidywanej ochrony jako łącznej ilości godzin w całym okresie wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 8784 (słownie: osiem tysięcy siedemdziesiąt osiemdziesiąt cztery).
II. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres
zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn: Wykonanie ochrony fizycznej Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo-zachodniej w Starym Wiśniczu.
III. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
IV. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
V. Ma obejmować całość zamówienia.
VI. Wymagany termin realizacji umowy: od 05.08.2015 r. do 04.08.2016r.
VII. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena- 100%
VIII. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
1.Formularz Propozycji Cenowej wg załączonego wzoru.
2.Zaparafowany wzór umowy.
IX. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
1.Cena oferowana jest ceną ryczałtową brutto- wynagrodzeniem za jedną godzinę wykonywania ochrony przez jedną osobę wykonującą ochronę i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy- wszystkie czynności ochrony mienia- określone specyfikacji i umowie, niezbędne do wykonania usługi. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania wynikające wprost z zaproszenia do złożenia propozycji , jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania usługi: w tym podatek VAT, ubezpieczania, zmian kosztów, w ciągu obowiązywania umowy oraz wszelkie inne, nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do wykonania usługi itd.
2. Cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen jakie kształtować się będę w okresie wykonywania usługi.
3 Całkowita cena ofertowa musi zawierać wszelki podatki i inne należności.
4. Zaleca się aby Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej dokonał wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty wizji pokrywa Wykonawca.
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
6. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
X. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej ( decyduje data wpływu do biura Zamku) w terminie do dnia 30.07.2015 do godziny 12.00 w
zaklejonej kopercie w Zamku w Starym Wiśniczu, budynek biura 32 – 720 Nowy Wiśnicz
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres
wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn:
Wykonanie ochrony fizycznej Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo-zachodniej w Starym Wiśniczu.
XI. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:
Renata Jonak tel. 14 61- 285- 89 fax 146128589 e-mail: muzeum.ziemi.wisnickiej.@gmail.com
XII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty cenowej.

 

Kustosz Muzeum Ziemi Wiśnickiej

                                                                                                                                                   Renata Jonak 

Załączniki do pobrania (poniżej):

Załączniki do pobrania (.doc)

Załączniki do pobrania (.pdf)

Droga klejnotów koronnych                                                                   

Zaproszenie na wydarzenie historyczne do Zamku w Wiśniczu w dniu 18-19 lipca (sobota-niedziela) 2015 r.

Muzeum Ziemi Wiśnickiej zaprasza na wydarzenie historyczne zorganizowane przez L’ubovnianskie muzeum – hrad v Starej L’ubovni „Transport klejnotów koronnych z Krakowa na Zamek Lubovna 1655-2015”.

Wydarzenie historyczne upamiętnia 360 rocznicę transportu klejnotów koronnych zabezpieczonych w czasie potopu szwedzkiego w Polsce przez Jerzego Lubomirskiego.

 

18 lipca – 19 lipca 2015 (sobota, niedziela), Zamek w Nowym Wiśniczu.

Harmonogram: 11:00, 13:30, 15:30 odbędą się spektakle na dziedzńcu zamkowym.

Udział  wezmą szermierze, straganiarze, kupcy. Przed każdą prezentacją będą wydawane ulotki z informacją o wydarzeniu.

Pierwszy etap przewożenia klejnotów królewskich – Zamek Królewski na Wawelu (fotorelacja).